ПРИКЛЮЧИ РОДИТЕЛСКАТА АКЦИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ 

Webnode

Уважаеми родители,

събраната сума от родителската акция е в размер на 278 лв. и ще бъде разпределена за доплащане на футболните врати и закупуване на футболни мрежи/или баскетболен кош.

Благодарим на всички, които се включиха!

 

СТАРТИРАТ ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ 

От тази седмица стартира изпълнението на извънкласните дейности по проект УСПЕХ.
Групите стартират по предварително обявения график от ръководителите. 
Групите, които ще се провеждат в събота ще работят по следния график от 22 ноември 2014 година : 
Клуб по немски език  с ръководител  Данко Калапиш - начало 10.00 часа 
Клуб "Математиката - славна и забавна" с ръководител Людмила Илиева - начало 10.00 часа 
Клуб по руски език "Солнышко" с ръководители Цветанка Димитрова и Лалка Динкова - начало 11.00 часа
Клуб "Млад археолог"  с ръководител Георги Кръстев - начало 11.00 часа 
 
Останалите групи ще провеждат заниманията си през седмицата по графика, представен от ръководителите. 
На входната врата ще бъде поставен график за провеждане на заниманията по групи и учебни помещения!
 
 
Административното ръководство

РЕЗУЛТАТИ ОТ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

БНТ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ НА 4 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА

БНТ 2 не бе на гости във връзка със стартирането на програмата "Училищен плод" за тази учебна година.Репортажът бе директно излъчен в предаването Добро утро с БНТ 2. 
Репортажа може да гледате ТУК
 
 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА НПО В СЪЗДАВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ"НА НИВО УЧИЛИЩА В  52 ОУ

 

Нашето училище е партньор на фондация "Европерспективи", която е водеща организация по проекта, в пратньорство с ENSI - Energy Saving International AS от Норвегия.  Ние сме едно от 12 училища в България, избрани и поканени за участие в този проект.
Нашето партньорство се изразавя в изграждането на училищен клуб по устойчива енергия.
 
    Фондация „Евро – перспективи” (www.europerspectives.org ) е създадена през 2008 г. в гр. София с цел да подпомага сближаването на България с Европейските страни. Фондацията участва в множество международни проекти за обмяна на опит и трансфер на добри практики от Европейските страни в различни направления: енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, стимулиране на иноваците в МСП, подпомагане развитието на малките производители на храни, електронно правителство, географски информационни системи и т.н.

ЕНСИ (ENSI - Energy Saving International AS) е консултантска компания, регистрирана в Осло, Норвегия през 1992 г. ЕНСИ изпълнява дейности по изграждане на капацитет, техническа помощ, разработване на проекти и програми за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сградния и общинския сектор. ЕНСИ има опит с проекти в 28 страни от Западна и Източна Европа и Азия. При изпълнението на тези проекти ЕНСИ изгражда успешни партньорства с местни власти, правителствени агенции, неправителствени организации, частни фирми и отделни експерти.

Начало: февруари 2014г.
Край: юли 2015 г.
Основна цел на проекта – Създаване на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България

Специфични цели на проекта:

• Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики  за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.
• Създаване на клубове в училищата и свързването им в мрежа за отстояване на интересите на опазването на околната среда на местно и регионално ниво.
• Предоставяне на детайлна и задълбочена информация на учениците по въпросите на устойчивата енергия и процесите за работа на местно равнище и тяхното въвличане в практически действия за работа с местните власти/училищното ръководство.

 

    На територията на избраните училища ще бъдат изградени училищни клубове за устойчива енергия. В нашето училище клуба ще се ръководи от г-жа Ива Цветанова - учител по химия и информационни технологии. В клуба ще участват ученици от 6 и 7 клас. За наша радост интересът към този клуб се оказа много голям от страна на учениците. 

    Училищните клубове ще бъдат обучени за това как да участват активно в разработването и прилагането на местната политика по устойчива енергия. Клубовете ще бъдат свързани в мрежа и ще установят контакти с подобни клубове в Норвегия. Основната комуникация ще се провежда чрез Интернет в социалните мрежи.

    Включването на децата в учебния процес е осигурено с практически дейности по въпросите на устойчивата енергия – игри, експерименти, собствени изследвания, презентации, дискусии. Включването на децата в активен енергиен мониторинг (например в къщи или училище) от една страна ще повиши тяхната компетентност, а от друга ще доведе до намаляване на енергийната консумацията и емисиите на парникови газове, допринасящи за изменението на климата. Ще се изградят нови умения за работа, мониторинг, оценка и събиране на данни, които после да се използват в работата с местните власти и/или училищното ръководство за подобряване на политиките и конкретните мерки за енергийна ефективност в общността. 

Училищната общност с удоволствие приема да работи по този проект, като счита, че залегналите цели на проекта са изключително актуални и полезни за учениците!

„Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.” 

 

Нашето училище с награда за екологично образование и възпитание 

 
52 основно училище "Цанко Церковски" бе удостоено с грамота от Дирекцията на природен парк "Витоша" за екологично образование и възпитание на учениците от училището в 170-годишната си история. 
Церемонията по награждаване се проводе в залата на НЧ "Виделина", кв. Бояна на 17 октомври 2014, като концертът бе част от празненствата по повод 80 години от обявяването на Витоша за природен парк.

Нашето училище получи поздравителен адрес по повод патронния ни празник от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище

Благодарим Ви приятели!
 

Участие в международна среща по проект "Me - a small living part of incredible world" на секторна програма "Коменски" към програма "Учене през целия живот" 

Ученици и учители от 52 ОУ взеха участие в третата интенационална среща по проект на секторна програма "Коменски" в град Измир, Турция. 
Срещата се състоя в периода 22-26 септември. По време на срещата ученици и учители имаха възможност да се запазнаят с турската образователна система, да посетят уроци, да се включат в най-различни дейности по проекта, организирани от турските ни партньори, както и да се докоснат до турската култура и фолклор. Децата, които взеха участие в работната среща бяха настанени в семейства на турски учители.
Ето и снимки от визитата:
 
 
 

Среща по проект на програма Коменски в София 17-21 март 2014 година 

                                                                                       

От 17 до 21 март 2014 година нашето училище бе домакин на интернационална среща по проект "Моята личност - една малка част от необхватния свят" по секторно програма Коменски. Наши гости бяха ученици и учители от Италия, Турция и Полша, които са наши партньори в изпълнението на проекта. 36-те ученици бяха настанени в приемни семейства на наши деца. В раздел  Работа по проекти може да се запознаете в подробности с дейностите по проекта. 
 
Този проект се финансира с финансовата продкрепа на Европейската комисия. Тази пубикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Участие в международна среща по проект Коменски 

Учители от 52 ОУ взеха участие в интернационална среща, която се проведе в Италия, Палермо, Санта Флавия по проект  "Me a small living part of incredible world" на секторна програма Коменски към програма "Учене през целия живот" на Европейския живот. 

Срещата се състоя от 17 до 24 ноември 2013 година. 
По време на визитата българските, полските и турските гости бяха запознати с италианската образователна система, бяха обсъдени и преразпределени дейности за изпълнение през следващата година на проекта. 

Бяха представени различни дейности, изпълнявани от италианските ни партньори по проекта. 

Ето и малко снимков материал от визитата:

 

Този проект се финансира с финансовата продкрепа на Европейската комисия. Тази пубикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Виртуална разходка около училището