СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 В изпълнение за Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба № 10/2016 година за организация на дейностите в училищното образование, обявявам следните свободни места за ученици, за учебната 2017/2018 година в класовете в 52. ОУ "Цанко Церковски",  както следва: 
 
Предучилищна група - няма свободни мест
 
1 клас - няма свободни места
 
2 клас - 2 сводобни места 
 
3 клас - 4 свободни места 
 
4 клас  - 2 свободни места 
 
5 клас - 2 свободни места 
 
6 клас - 2 свободни места 
 
7 клас - 4 свободни места*
 
* местата за седми клас ще се запълнят при набиране на не по-малко от 4 кандидати с цел разкриване на нова паралелка. При желаещи под 4 ученици, то те няма да бъдат приети!!!!
 
При наличие на повече кандидати от свободните места, ще се прилагат следните критерии за избор на ученици:
- местожителство в близост до училището 
- наличие на постижения и успехи в различните академични области - състезания, конкурси, олимпиади - доказват се с грамоти, сертификати и/или служебна бележка с резултати.
 
Документи за прием на ученици:
 
- заявление по образец, получава се в училището 
 
- копие от акт за раждане на детето 
 
- копия от грамоти, сертификати, служебни бележки от състезания, конкурси, олимпиади
 
- копие от лична карта на родител и удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето.
 
Срок за приемане на документи: 20.08.2017 година 
 
 
Документите ще се разглеждат в края на месец август 2017 година и член на ръководството на училището ще се свърже с одобрените и неодобрените кандидати.
 
 
Данко Калапиш, директор на 52. ОУ 

СПОРТЕН ПРАЗНИК В 52. ОУ

На 5 май 2017 година, в навечерието на празника на българската армия и храбростта се проведе традиционният спортен празник. Нестандартното тази година бе, че наши гости бяха членове на Българската федерация по народна топка. Те гостуваха по предложение на наши родители от първи клас. Треньорите по народна топка запознаха учениците с най-новите правила на всеизвестната спортна игра народна топка и проведоха турнир по народна топка между учениците. Учителите по физическо възпитание и спорт г-жа Каранова и г-н Монев, съвместно с класните ръководители и останалите педагози в училище проведоха различни щафетни и спортни игри. За учениците денят бе един прекрасен празник!

ОТКРИТ УРОК НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА "Б"

На 04.05.2017 година се проведе открит урок на децата от предучилищна група "Б" с класен ръководител г-жа Юлия Пейчева. По време на открития урок децата демострираха своите знания и умения по всички образователни направления - български език и литература, математика, околен свят, бяха изработили рисунки и изделия. 
За децата и родителите им този урок се превърна в един истински празник на знанието и науката. Децата показаха завидни познания във всички области и готовност за постъпване в първи клас.