ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ СРЕЩУ ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА И ДИСКРИМИНАЦИЯТА 

От началото на учебната 2015/2016 година IIIа клас, с класен ръководител Лалка Динкова работи по проекта “Деца, родители и учители срещу езика на омразата и дискриминацията“ - проект на фондация “Приложни изследвания и комуникации”, съфинансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма за подкрепяне на НПО в България.

 

Проектът цели да противодейства на езика на дискриминацията, както и да осъществи превенция на всякакъв вид нежелано поведение на учениците, като обвърже съществуващите учебни планове и съдържание с подходящи методи за изграждане на културни и социални умения у децата и техните семейства.

Чрез провеждането на интердисциплинарни уроци, се цели развитието на уменията на децата в следните аспекти:

 - следване на правила

 - разпознаване на емоции

 - толерантност

 - критично мислене

 - извличане на поука

 - създаване на приятелства

 - ненасилствена комуникация

 - себеутвърждаващо поведение

 - работа в екип

 - решаване на конфликти

 

Работата по проекта съдържа три ключови елемента:

1. Учителят разработва план за урок, който използва за база урочното съдържание, но акцентира върху културните и социалните умения на децата. (Например дрцата разиграват ролеви игри, за да разберат по-добре чувствата на главните герои и как те мотивират действията им.)

2. Урокът е последван от домашна работа, която предполага включването на родителите и изисква позитивна употреба на Интернет. (Например децата имат за домашно да се запознаят с начина, по който емоции като страх и радост се изразяват от хора от различни култури.0

3. През периода на провеждане на уроците се организира едно училищно събитие,съвместно с родителите, което да затвърди толерантността и разбирателството като основни ценности. (Представяне на обичаите на различни етноси , традиционна кухня и др.)

 

Десетте интерактивни урока и училищното събитие трябва да бъдат проведени до 15.12. 2015 година.

 

Преди началото и след края на работата по проекта се предвижда оценка на нагласите на възрастните и поведението на децата чрез попълването на анкетни карти, разработени за учителите и въвлечените родители.

 

На настоящия етап методиката се прилага в 12 училища в различни градове на страната, едно от които е нашето

 

 

УЧИТЕЛИТЕ НА 52 ОУ - УЧАСТНИЦИ В ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

 На 17. януари 2015 година се проведе обучение за прилагане на иновативна педагогическа методология за провеждане на проектно базирано обучение, съвместно с бизнес средата по проект "Ученици, учители и работодатели". Целта на обучението по този проект е да се дадат насоки за създаване на ученически проекти в реална среда, а именно чрез реализирането в училищни условия на реално поставени задачи от бизнес средите и работодателите и достигане на реални знания чрез съпреживяване, личен опит, автентичност, творческо мислене и .екипност.

Предстои нашите ученици да започнат да работят по такива задачи, съвместно с родители и учители и представители на бизнес средите.


Проектът „Ученици, учители и работодатели” (LeTeEm) - № 539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP – цели да окуражи младите хора от ЕС да подобрят възможността си да намерят работа чрез любознателност, умения за творческо и критическо мислене, социални и комуникативни  умения, увереност и практичност.

Проектът се основава на иновативна методология, свързваща света на бизнеса с обучението в училище. Учители и обучители на учители ще бъдат запознати с тази методология, за да могат да я прилагат в работата си със своите ученици.

Партньори в създаването и реализирането на проекта са Софийски универститет "Свети Климент Охридски", Финландски университет и Шотландски университет.

 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА НПО В СЪЗДАВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ"   НА НИВО УЧИЛИЩА В 52 ОУ

 

Нашето училище е партньор на фондация "Европерспективи", която е водеща организация по проекта, в пратньорство с ENSI - Energy Saving International AS от Норвегия. 
Фондация „Евро – перспективи” (www.europerspectives.org ) е създадена през 2008 г. в гр. София с цел да подпомага сближаването на България с Европейските страни. Фондацията участва в множество международни проекти за обмяна на опит и трансфер на добри практики от Европейските страни в различни направления: енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, стимулиране на иноваците в МСП, подпомагане развитието на малките производители на храни, електронно правителство, географски информационни системи и т.н.

ЕНСИ (ENSI - Energy Saving International AS) е консултантска компания, регистрирана в Осло, Норвегия през 1992 г. ЕНСИ изпълнява дейности по изграждане на капацитет, техническа помощ, разработване на проекти и програми за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сградния и общинския сектор. ЕНСИ има опит с проекти в 28 страни от Западна и Източна Европа и Азия. При изпълнението на тези проекти ЕНСИ изгражда успешни партньорства с местни власти, правителствени агенции, неправителствени организации, частни фирми и отделни експерти.

Начало: февруари 2014г.
Край: юли 2015 г.
Основна цел на проекта – Създаване на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България

Специфични цели на проекта:

• Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики  за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.
• Създаване на клубове в училищата и свързването им в мрежа за отстояване на интересите на опазването на околната среда на местно и регионално ниво.
• Предоставяне на детайлна и задълбочена информация на учениците по въпросите на устойчивата енергия и процесите за работа на местно равнище и тяхното въвличане в практически действия за работа с местните власти/училищното ръководство.

Специфичните цели на проекта ще бъдат постигнати чрез осъществяването на следните дейности:

1. Обучение на обучители от Фондация „Евро – перспективи“, които ще работят с ученическите клубове за създаване на устойчива мрежа от близо 600 ученика по въпросите на устойчивата енергия.

2. Разработване на занимателни информационни материали, за да могат учениците да се запознаят в дълбочина с темата и местната политика. Формиране на каталог с добри практики.

3. Провеждане на информационни кампании в училищата и общините – част от проекта, за да се формират 12 ученически клуба и да се осъществят контакти с местните власти.

4. Обучение на членовете на ученическите клубове по въпросите на устойчивата енергия, за да могат учениците да разработят ефективни планове за действие на клубовете.

5. Разработване на планове за действие на всеки от 12-те клуба и прилагане на конкретни мерки за ЕЕ и ВЕИ от членовете им. Създаване на фейсбук профили на клубовете. Привличане на поне 600 ученика.

6. Създаване на мрежа от училищни клубове по устойчива енергия, интернет страница и фейсбук на мрежата. Осъществяване на контакти с подобни клубове от Норвегия.

7. Разпространение на информация за идеята на проекта и постигнатите резултати, за да може да се създаде интерес за създаване на клубове в много повече училища в страната.

На територията на избраните училища ще бъдаат изградени училищни клубове за устойчива енергия. В нашето училище клуба ще се ръководи от г-жа Ива Цветанова - учител по химия и информационни технологии. В клуба ще участват ученици от 6 и 7 клас. За наша радост интересът към този клуб се оказа много голяма от страна на учениците. 

Училищните клубове ще бъдат обучени за това как да участват активно в разработването и прилагането на местната политика по устойчива енергия. Клубовете ще бъдат свързани в мрежа и ще установят контакти с подобни клубове в Норвегия. Основната комуникация ще се провежда чрез Интернет в социалните мрежи.

 Включването на децата в учебния процес е осигурено с практически дейности по въпросите на устойчивата енергия – игри, експерименти, собствени изследвания, презентации, дискусии. Включването на децата в активен енергиен мониторинг (например в къщи или училище) от една страна ще повиши тяхната компетентност, а от друга ще доведе до намаляване на енергийната консумацията и емисиите на парникови газове, допринасящи за изменението на климата. Ще се изградят нови умения за работа, мониторинг, оценка и събиране на данни, които после да се използват в работата с местните власти и/или училищното ръководство за подобряване на политиките и конкретните мерки за енергийна ефективност в общността. 

Училищната общност с удоволствие приема да работи по този проект, като счита, че залегналите цели на проекта са изключително актуални и полезни за учениците!

„Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.” 

 

 

 

Схема "Училищен плод" към Държавен фонд "Земеделие"

 

От началото на месец ноември 52 ОУ "Цанко Церковски" е одобрено за участие в схемата "Училищен плод" към ДЗФ, европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС. 

Схемата е насочена към учениците от подготвителен клас до 4 клас включително. На целевата група се предлагат осем пъти месечно различни плодове, доставяни от фирма "Фрут маркет", която е одобрена за доставка в нашето училище. 

Предлаганите плодове са нъпълно базплатни за учениците!